FAQ
Problemy Logowania i Rejestracji
Dlaczego nie mog� si� zalogowa�?
Dlaczego w og�le musz� si� rejestrowa�?
Dlaczego wci�� jestem wylogowywany?
Jak mog� zapobiec wy�wietlaniu mojej ksywki na li�cie obecnych u�ytkownik�w?
Zarejestrowa�em si� ale nie mog� si� zalogowa�!
Rejestrowa�em si� kiedy� ale nie mog� si� ju� logowa�!
Zgubi�em moje has�o!

Preferencje i Ustawienia U�ytkownik�w
Jak mog� zmieni� swoje ustawienia?
Czasy nie s� w�a�ciwe!
Zmieni�em stref� czasow� ale czasy s� nadal nieprawid�owe!
Mojego j�zyka nie ma na li�cie!
Jak mog� wy�wietli� obrazek pod moj� ksywk�?
Jak mog� zmieni� swoj� rang�?
Kiedy klikam odno�nik email, forum wymaga logowania

Problemy z Pisaniem
Jak mog� napisa� temat na forum?
Jak mog� zmieni� lub usun�� post?
Jak mog� doda� podpis do mojego postu?
Jak mog� utworzy� ankiet�?
Jak mog� zmieni� lub usun�� ankiet�?
Dlaczego nie mam dost�pu do forum?
Dlaczego nie mog� g�osowa� w ankietach?

Formatowanie i Typy Temat�w
Czym jest BBCode?
Czy mog� u�ywa� HTML?
Czym s� U�mieszki?
Czy mog� dodawa� Obrazki?
Czym s� Og�oszenia?
Czym s� Tematy Przyklejone?
Czym s� Tematy Zablokowane?

Poziomy U�ytkownik�w i Grupy
Kim s� Administratorzy?
Kim s� Moderatorzy?
Czym s� Grupy U�ytkownik�w?
Jak mog� do��czy� do Grupy?
Jak mog� zosta� Moderatorem Grupy?

Prywatne Wiadomo�ci
Nie mog� wysy�a� prywatnych wiadomo�ci!
Wci�� dostaj� niechciane prywatne wiadomo�ci!
Dosta�em spam lub obra�liwy email od kogo� z tego forum!

Sprawy phpBB 2
Kto napisa� ten skrypt?
Dlaczego funkcja X nie jest dost�pna?
Z kim mam si� skontaktowa� w sprawach nadu�y� i prawnych dotycz�cych tego forum?

Punkty pom�g�/pomog�a
Czym s� punkty pom�g�/pomog�a?
Kto mo�e dawa� punkty pom�g�/pomog�a?
Dlaczego na niekt�rych forach pod moim avatarem nie s� wy�wietlane punkty pom�g�/pomog�a?
Jak mog� sprawdzi� liczb� i inne informacje zwi�zane z punktami, kt�re posiadam ja i inni u�ytkownicy?
W jaki spos�b mog� da� u�ytkownikowi punkt pom�g�/pomog�a?
Ile mog� wystawi� punkt�w w jednym temacie?

Ostrze�enia - system kar dla u�ytkownik�w
Czym s� ostrze�enia?
Kto mo�e dawa� i usuwa� ostrze�enia?
Co oznaczaj� warto�ci ostrze�e� (np. 1/3/6)?
Jak sprawdzi� kto i dlaczego da� mi ostrze�enie?
Czy jest mo�liwo�� reklamacji?

Za��czniki
W jaki spos�b mog� doda� za��czniki?
W jaki spos�b mog� doda� za��cznik po napisaniu postu?
W jaki spos�b skasowa� za��cznik?
W jaki spos�b mog� zaktualizowa� komentarz?
Dlaczego m�j za��cznik nie jest widoczny w po�cie?
Dlaczego nie mog� dodawa� za��cznik�w?
Mam odpowiednie uprawnienia a mimo to nie mog� doda� za��cznika.
Dlaczego nie mog� skasowa� za��cznik�w?
Dlaczego nie mog� �ci�ga�/oglada� za��cznik�w?
Co powinienem zrobi� je�li znajd� nielegalny za��cznik?

 

Problemy Logowania i Rejestracji
Dlaczego nie mog� si� zalogowa�?
A zarejestrowa�e� si�? Naprawd� musisz si� zarejestrowa� aby m�c si� logowa�. A mo�e zosta�e� wyrzucony z forum (je�li tak si� sta�o zobaczysz odpowiedni� informacj�)? W takim wypadku skontaktuj si� z webmasterem lub administratorem forum aby pozna� pow�d tego. Je�eli zarejestrowa�e� si�, nie zosta�e� wyrzucony a i tak nie mo�esz si� logowa� sprawd� ponownie sw�j login i has�o. Zazwyczaj to w�a�nie b��dny login lub has�o s� problemem, ale je�li tak nie jest skontaktuj si� z administratorem forum, gdy� problem mo�e le�e� po stronie b��dnej konfiguracji skryptu.
Powr�t do g�ry
Dlaczego w og�le musz� si� rejestrowa�?
By� mo�e nie musisz, zale�y to od administratora forum czy musisz si� rejestrowa� by m�c si� wypowiedzie�. Jednak�e rejestracja da ci dost�p do dodatkowych funkcji niedost�pnych dla go�ci, takich jak w�asny avatar, prywatne wiadomo�ci, wysy�anie emaili, subskrypcja grup u�ytkownik�w itd. Rejestracja zajmuje tylko chwil� i naprawd� zalecamy jej dokonanie.
Powr�t do g�ry
Dlaczego wci�� jestem wylogowywany?
Je�eli nie zaznaczysz opcji Loguj mnie automatycznie podczas logowania na forum b�dziesz zawsze wylogowywany po pewnym czasie. To zapobiega wykorzystaniu twojego konta przez kogokolwiek innego. Aby pozostawa� zalogowanym zaznacz powy�sz� opcj�. Nie jest to zalecane, gdy korzystasz z publicznego komputera, np. w bibliotece, kawiarni internetowej czy na uczelni.
Powr�t do g�ry
Jak mog� zapobiec wy�wietlaniu mojej ksywki na li�cie obecnych u�ytkownik�w?
W swoim profilu znajdziesz opcj� Ukryj moj� obecno�� na forum. Je�eli j� w��czysz b�dziesz widoczny na li�cie tylko dla administrator�w oraz dla siebie. B�dziesz liczony jako u�ytkownik ukryty.
Powr�t do g�ry
Zarejestrowa�em si� ale nie mog� si� zalogowa�!
Na pocz�tek sprawd� czy wpisujesz poprawny login i has�o. Je�eli te s� w porz�dku to problemem mo�e by� jedna z dw�ch rzeczy. Je�eli w��czone s� funkcje COPPA i klikn��e� odno�nik Mam mniej ni� 13 lat podczas rejestracji musisz post�pi� zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Je�eli tak nie jest to mo�e twoje konto wymaga aktywacji? Niekt�re fora wymagaj� aktywacji wszystkich nowych kont, albo przez samych u�ytkownik�w, albo przez administratora, zanim mo�na si� na nie logowa�. Po rejestracji powiniene� otrzyma� wiadomo�� czy wymagana jest aktywacja. Je�eli otrzyma�e� email post�puj zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, a je�li nie otrzyma�e� email'a, to czy jeste� pewien, �e poda�e� w�a�ciwy adres? Jednym z powod�w wykorzystania aktywacji jest redukcja dost�pu do forum os�b nieporz�danych, kt�re zechc� je spamowa� lub obra�a� u�ytkownik�w. Je�eli jeste� pewien, �e poda�e� w�a�ciwy email spr�buj skontaktowa� si� z administratorem forum.
Powr�t do g�ry
Rejestrowa�em si� kiedy� ale nie mog� si� ju� logowa�!
Najbardziej prawdopodobne powody takiego stanu to: wpisa�e� niew�a�ciwy login i has�o (poszukaj email'a, kt�ry dosta�e� po rejestracji) lub administrator usun�� twoje konto z jakiego� powodu. By� mo�e sta�o si� tak, poniewa� nic nie napisa�e�? Cz�sto administratorzy usuwaj� u�ytkownik�w, kt�rzy w og�le nic nie napisali aby zmniejszy� rozmiar bazy danych. Spr�buj zarejestrowa� si� ponownie i b�d� aktywny w dyskusjach.
Powr�t do g�ry
Zgubi�em moje has�o!
Nie panikuj! Twoje has�o co prawda nie mo�e zosta� odzyskane, ale mo�na je wyczy�ci�. Aby to zrobi� przejd� na stron� logowania i kliknij Zapomnia�em has�a, oraz post�puj zgodnie z podanymi instrukcjami a szybko wr�cisz na forum
Powr�t do g�ry

Preferencje i Ustawienia U�ytkownik�w
Jak mog� zmieni� swoje ustawienia?
Wszystkie twoje ustawienia (je�li jeste� zarejestrowany) s� przechowywane w bazie danych. Aby je zmieni� kliknij w odno�nik Profil (najcz�ciej znajduje si� na g�rze strony, chocia� nie zawsze). To pozwoli ci zmieni� wszystkie ustawienia.
Powr�t do g�ry
Czasy nie s� w�a�ciwe!
Podane czasy s� prawie na pewno w�a�ciwe, ale by� mo�e widzisz czasy ze strefy czasowej innej ni� twoja. Je�eli tak jest, to powiniene� zmieni� ustawienia twojego profilu, wybieraj�c stref� czasow� odpowiedni� dla twojego obszaru. Pami�taj, �e zmiana strefy czasowej, jak wi�kszo�� ustawie�, mo�e by� dokonana jedynie przez u�ytkownik�w zarejestrowanych. Je�li wi�c jeszcze si� nie zarejestrowa�e�, teraz jest dobry moment, �eby to zrobi�.
Powr�t do g�ry
Zmieni�em stref� czasow� ale czasy s� nadal nieprawid�owe!
Je�eli jeste� pewien, �e ustawienia twojej strefy czasowej s� poprawne problemem mo�e by� czas letni. Forum nie jest zaprojektowane do osb�ugi zmian mi�dzy czasem zimowym i letnim, wi�c w okresie obowi�zywania czasu letniego podane czasy mog� r�ni� si� o godzin� od prawdziwych.
Powr�t do g�ry
Mojego j�zyka nie ma na li�cie!
Najbardziej prawdopodobne powody to albo poniewa� administrator nie zainstalowa� twojego j�zyka albo program nie zosta� jeszcze przet�umaczony na tw�j j�zyk. Spr�buj spyta� si� administratora forum, czy mo�e zainstalowa� odpowiedni j�zyk, a je�li t�umaczenie nie istnieje mo�esz sam je zrobi�. Wi�cej informacji znajdziesz na stronie Grupy phpBB (odno�nik znajdziesz na dole strony).
Powr�t do g�ry
Jak mog� wy�wietli� obrazek pod moj� ksywk�?
Pod twoj� nazw� u�ytkownika przy czytaniu post�w mog� by� dwa obrazki. Pierwszy jest zwi�zany z twoj� rang�, zwykle ma form� gwiazdek lub innych znaczk�w pokazuj�cych jak du�o napisa�e� post�w lub jaki masz na nich status. Pod nim mo�e znajdowa� si� wi�kszy obrazek nazywany Avatarem, kt�ry z regu�y dla ka�dego jest inny. To od administratora zale�y czy zechce udost�pni� funkcje Avatart�w i w jaki spos�b je udost�pni. Je�eli nie mo�esz z nich korzysta�, to taka jest decyzja administratora i do niego mo�esz kierowa� pytania o jej pow�d (na pewno jest dobry!)
Powr�t do g�ry
Jak mog� zmieni� swoj� rang�?
Przewa�nie nie mo�esz zmieni� nazwy swojej rangi (pojawiaj� si� one pod nazw� u�ytkownika przy przegl�daniu tematu, oraz w twoim profilu, zale�nie od szablonu). Wi�kszo�� for u�ywa rang aby zaznaczy� liczb� post�w, kt�re napisa�e�, i aby wyr�ni� konkretne osoby, np. moderatorzy czy administratorzy mog� mie� specjaln� rang�. Prosimy nie pisa� specjalnie post�w tylko po to, aby otrzyma� wy�sz� rang�. W takim wypadku moderator lub administrator po prostu r�cznie j� zmniejszy.
Powr�t do g�ry
Kiedy klikam odno�nik email, forum wymaga logowania
Jedynie zarejestrowani u�ytkownicy mog� wysy�a� email przez wbudowany w forum system (je�eli admin go w��czy�). Jest tak aby zapobiec niew�a�ciwemu wykorzystaniu adres�w na forum przez anonimowych u�ytkownik�w.
Powr�t do g�ry

Problemy z Pisaniem
Jak mog� napisa� temat na forum?
To proste, kliknij w odpowiedni temat na jedym z for lub temat�w. Mo�liwe, �e b�dziesz musia� si� zarejestrowa� zanim b�dziesz m�g� co� napisa�; twoje uprawnienia s� wypisane na dole stron for i temat�w (lista Mo�esz pisa� nowe tematy, Mo�esz g�osowa� w ankietach, itp.)
Powr�t do g�ry
Jak mog� zmieni� lub usun�� post?
Je�eli nie jeste� administratorem lub moderatorem forum mo�esz jedynie zmienia� lub usuwa� w�asne posty. Aby zmieni� post (czasem jest to mo�liwe jedynie przez jaki� czas po jego napisaniu) kliknij w przycisk zmie� przy danym po�cie. Je�eli kto� ju� na niego odpowiedzia� po edycji pod postem pojawi si� tekst drobnymi literami informuj�cy, ile razy dany post zmieniano. Nie zostanie on dodany je�li kto� ju� odpowiedzia� na post, lub je�li zosta� on zmieniony przez administrator�w lub moderator�w (powinni oni powiadomi� co zmienili i dlaczego). Pami�taj, �e zwykli u�ytkownicy nie mog� usun�� postu, na kt�ry kto� ju� odpowiedzia�.
Powr�t do g�ry
Jak mog� doda� podpis do mojego postu?
Aby doda� podpis do wiadomo�ci musisz najpierw go stworzy� w swoim profilu. Kiedy ju� to zrobisz mo�esz zaznaczy� pole Dodaj podpis przy formularzu wysy�ania postu, aby doda� podpis. Mo�esz tak�e domy�lnie dodawa� podpis do wszystkich swoich post�w zaznaczaj�c odpowiedni� opcj� w swoim profilu (przy czym ka�dorazowo pisz�c post mo�esz zadecydowa� o nie dodawaniu do niego podpisu, przez odznaczenie pola w formularzu wysy�ania)
Powr�t do g�ry
Jak mog� utworzy� ankiet�?
Tworzenie ankiet jest proste, kiedy piszesz nowy temat (lub zmieniasz pierwszy post w temacie, je�li masz do tego uprawnienia) powiniene� zobaczy� formularz Dodaj Ankiet� pod g��wnym polem wiadomo�ci (je�eli nie widzisz go, to prawdopodobnie nie masz uprawnie� do tworzenia ankiet). Musisz wpisa� tytu� ankiety i poda� przynajmniej dwie opcje (kolejne opcje mo�esz dodawa� przyciskiem Dodaj opcj�). Mo�esz tak�e wyznaczy� limit czasowy dla ankiety, ustaw 0 dla nieko�cz�cej si�. Liczba mo�liwych do ustawienia opcji jest okre�lana przez administratora.
Powr�t do g�ry
Jak mog� zmieni� lub usun�� ankiet�?
Podobnie jak z postami, ankiety mog� by� zmieniane jedynie przez ich tw�rc�w, moderator�w lub administrator�w. Aby zmieni� ankiet� musisz zmieni� pierwszy post w danym temacie (z kt�rym zawsze zwi�zana jest ankieta). Je�eli nikt jeszcze nie g�osowa� u�ytkownicy mog� usun�� ankiet� lub zmienia� kt�r�kolwiek z opcji, jednak�e je�li zosta�y ju� oddane g�osy tylko moderatorzy i administratorzy mog� ankiet� zmieni� lub usun��. Jest to ustawione w ten spos�b aby zapobiec fa�szowaniu ankiet przez zmian� opcji w po�owie g�osowania.
Powr�t do g�ry
Dlaczego nie mam dost�pu do forum?
Niet�re fora mog� by� przeznaczone dla konkretnych u�ytkownik�w lub grup. Aby przegl�da�, czyta�, pisa� itp. mo�e by� potrzebna specjalna autoryzacja. Dost�pu do nich mog� udzieli� jedynie moderatorzy forum oraz administratorzy i z nimi powiniene� si� skontaktowa�.
Powr�t do g�ry
Dlaczego nie mog� g�osowa� w ankietach?
Tylko zarejestrowani u�ytkownicy mog� g�osowa� w ankietach (aby zapobiec fa�szowaniu wynik�w). Je�eli zarejestrowa�e� si� i nadal nie mo�esz g�osowa�, prawdopodobnie nie masz odpowiednich uprawnie�.
Powr�t do g�ry

Formatowanie i Typy Temat�w
Czym jest BBCode?
BBCode jest specjaln� implementacj� HTML'a, a mo�liwo�� jego u�ywania jest uzale�niona od ustawie� dokonanych przez administratora (mo�esz tak�e wy��cza� go dla ka�dego postu osobno w formularzu wysy�ania). Sam BBCode jest podobny stylowo do HTML'a, znaczniki s� zawarte w nawiasach kwadratowych [ i ] a nie < i > oraz oferuje wi�ksz� kontrol� nad tym co i jak b�dzie wy�wietlane. Wi�cej informacji o BBCode znajdziesz w przewodniku, do kt�rego dostaniesz si� ze strony wysy�ania postu.
Powr�t do g�ry
Czy mog� u�ywa� HTML?
Zale�y to od decyzji administratora, kt�ry ma pe�n� kontrol� nad mo�liwo�ci� u�ywania HTML'a. Je�eli mo�esz go u�ywa�, prawdopodobnie tylko niekt�re znaczniki b�d� dzia�a�y. Jest to podyktowane wzgl�dami bezpiecze�stwa, aby zapobiec wstawianiu przez ludzi kodu, kt�ry zepsuje wygl�d strony czy sprawi inne k�opoty. Je�eli HTML jest w��czony, mo�esz wy��czy� go dla ka�dego postu wybieraj�c odpowiedni� opcj� w formularzu wys�ania postu.
Powr�t do g�ry
Czym s� U�mieszki?
U�mieszki, albo Ikony Emocji s� ma�ymi grafikami, kt�re mog� by� u�ywane do wyra�enia jakiego� uczucia przez wstawienie kr�tkiego kodu, np. :) oznacza szcz�cie, :( oznacza smutek. Pe�na lista ikon jest dost�pna z formularza wysy�ania postu. Spr�buj jednak nie nadu�ywa� tych ikon, poniewa� mog� spowodowa� nieczytelno�� postu i moderator mo�e zdecydowa� o usuni�ciu ich lub ca�ego postu.
Powr�t do g�ry
Czy mog� dodawa� Obrazki?
Jak najbardziej mo�esz wstawia� obrazki do swoich post�w. Jednak�e obecnie nie istnieje mo�liwo�� przesy�ania obrazk�w bezpo�rednio na forum. Musisz wi�c wstawia� obrazki, kt�re znajduj� si� na innym, og�lnodost�pnym serwerze, np. http://www.moj-serwer.pl/moj-obraz.gif. Nie mo�esz wstawia� obrazk�w znajduj�cych si� na twoim komputerze (chyba �e jest on publicznie dost�pnym serwerem) ani obrazk�w przechowywanych na stronach wymagaj�cych autoryzacji, np. skrzynki pocztowe, strony chronione has�em itp. Aby wstawi� obrazek u�yj znacznika BBCode [img] lub odpowiedniego znacznika HTML (je�li jest to dozwolone).
Powr�t do g�ry
Czym s� Og�oszenia?
Og�oszenia cz�sto zawieraj� istotne informacje i powiniene� czyta� je gdy tylko si� pojawi�. Og�oszenia pojawiaj� si� na g�rze ka�dej strony na forum, w kt�rym zosta�y napisane. To czy mo�esz wysy�a� og�oszenia zale�y od tego, jakich wymaga to uprawnie� dost�pu, ustawianych przez administratora.
Powr�t do g�ry
Czym s� Tematy Przyklejone?
Tematy Przyklejone pojawiaj� si� pod og�oszeniami w przegl�dzie for i tylko na pierwszej jego stronie. Najcz�ciej s� dosy� wa�ne, wi�c w miar� mo�liwo�ci powiniene� je czyta�. Podobnie jak z og�oszeniami, administrator decyduje jakie uprawnienia s� konieczne do pisania temat�w przyklejonych na ka�dym forum.
Powr�t do g�ry
Czym s� Tematy Zablokowane?
Zablokowane Tematy s� ustawiane w ten spos�b przez moderatora lub administratora. Nie mo�esz pisa� w nich dalszych odpowiedzi oraz ka�da zawarta w nich ankieta jest automatycznie ko�czona. Powod�w dla zamkni�cia tematu mo�e by� bardzo wiele.
Powr�t do g�ry

Poziomy U�ytkownik�w i Grupy
Kim s� Administratorzy?
Administratorzy s� lud�mi, kt�rym przydzielono najwy�szy poziom kontroli nad ca�ym forum. Mog� oni kontrolowa� wszystkie aspekty dzia�ania forum, w��cznie z ustawianiem uprawnie� dost�pu, usuwaniem u�ytkownik�w, tworzeniem grup, okre�laniem moderator�w itp. Maj� tak�e pe�ne mo�liwo�ci moderacji na forach.
Powr�t do g�ry
Kim s� Moderatorzy?
Moderatorzy s� osobami (albo grupami os�b), kt�rych zadaniem jest dogl�danie forum od czasu do czasu. Maj� mo�liwo�� zmieniania tre�ci lub usuwania post�w oraz blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia temat�w w forum, kt�re moderuj�. Generalnie czuwaj� aby ludzie nie schodzili z tematu w dyskusjach oraz nie publikowali nieodpowiednich materia�ow.
Powr�t do g�ry
Czym s� Grupy U�ytkownik�w?
Grupy U�ytkownik�w s� sposobem, w jaki administratorzy mog� grupowa� u�ytkownik�w. Ka�dy u�ytkownik mo�e nale�e� do wielu grup (co przewa�nie nie jest mo�liwe w innych forach) i ka�da grupa mo�e mie� w�asne prawa dost�pu. Dzi�ku temu administratorzy mog� �atwo ustawi� wielu u�ytkownik�w jako moderator�w lub da� im dost�p do prywatnego forum itp.
Powr�t do g�ry
Jak mog� do��czy� do Grupy?
Aby do��czy� do grupy u�ytkownik�w kliknij w odno�nik grup u�ytkownik�w na g�rze strony (zale�nie od szablonu), gdzie mo�esz przegl�da� wszystkie grupy. Nie wszystkie s� dost�pne dla ka�dego, niekt�re mog� by� zamkni�te a inne mog� mie� nawet ukryte cz�onkowstwo. Je�eli grupa jest otwarta mo�esz poprosi� o cz�onkowstwo klikaj�c w odpowiedni przycisk. Twoja pro�ba musi zosta� zaakceptowana przez moderatora grupy, przy czym mo�e on spyta� o pow�d twojej decyzji. Prosimy nie nagabywa� moderatora w przypadku negatywnej decyzji, ma swoje powody.
Powr�t do g�ry
Jak mog� zosta� Moderatorem Grupy?
Grupy u�ytkownik�w s� tworzone przez administratora forum i to on wyznacza moderatora. Je�eli jeste� zainteresowany stworzeniem nowej grupy powiniene� w pierwszej kolejno�ci z nim si� skontaktowa�, na przyk�ad przez prywatn� wiadomo��.
Powr�t do g�ry

Prywatne Wiadomo�ci
Nie mog� wysy�a� prywatnych wiadomo�ci!
Mog� by� tego trzy powody; nie jeste� zarejestrowany lub i/lub zalogowany, administrator wy��czy� prywatne wiadomo�ci dla ca�ego forum lub wy��czy� mo�liwo�� ich wysy�ania dla ciebie. W ostatnim przypadku powiniene� skontaktowa� si� z administratorem i spyta� o pow�d jego decyzji.
Powr�t do g�ry
Wci�� dostaj� niechciane prywatne wiadomo�ci!
W przysz�o�ci planowane jest dodanie listy ignorowanych u�ytkownik�w dla systemu prywatnych wiadomo�ci. Obecnie jednak je�li dostajesz niechciane wiadomo�ci od kogo� poinformuj o tym administratora, mo�e on wy��czy� mo�liwo�� wysy�ania wiadomo�ci dla danego u�ytkownika.
Powr�t do g�ry
Dosta�em spam lub obra�liwy email od kogo� z tego forum!
Przykro nam z tego powodu. System wysy�ania email'i tego forum zawiera funkcje umo�liwiaj�ce odnalezienie u�ytkownik�w, kt�rzy pisz� takie listy. Prze�lij administratorowi forum pe�n� kopi� listu, kt�ry otrzyma�e�. Wa�ne jest by zawiera�a wszystkie nag��wki (w kt�rych zawarte s� informacje o nadawcy). Wtedy mo�e on odpowiednio zadzia�a�.
Powr�t do g�ry

Sprawy phpBB 2
Kto napisa� ten skrypt?
Ten program (w podstawowej formie) zosta� stworzony, opublikowany i jest w�asno�ci� Grupy phpBB. Rozszerzone mo�liwo�ci dzia�ania wykona� Przemo Jest udost�pniany na zasadach licencji GNU General Public Licence i mo�e by� dowolnie dystrybuowany. Wi�cej szczeg��w pod odno�nikiem.
Powr�t do g�ry
Dlaczego funkcja X nie jest dost�pna?
To oprogramowanie jest dzie�em i w�asno�ci� Grupy phpBB. Je�eli s�dzisz, �e jaka� funkcja powinna zosta� do niego dodana odwied� stron� phpbb.com i zobacz co w tej sprawie ma do powiedzenia Grupa phpBB. Prosimy nie pisa� pr�b o nowe funkcje na forum z phpbb.com. Grupa wykorzystuje system SourceForge do zarz�dzania tymi pro�bami. Poszukaj na forum opinii Grupy phpBB na temat danej funkcji, je�li taka ju� tam si� znajduje, a w przeciwnym wypadku post�puj zgodnie z podan� tam procedur� zg�aszania pro�b.
Powr�t do g�ry
Z kim mam si� skontaktowa� w sprawach nadu�y� i prawnych dotycz�cych tego forum?
Powiniene� skontaktowa� si� z administratorem forum. Je�eli nie mo�esz dowiedzie� si� kto nim jest spr�buj skontaktowa� si� z kt�rym� z moderator�w forum i jego spyta� do kogo si� zwr�ci�. Je�eli nadal nie dostaniesz odpowiedzi skontaktuj si� z w�a�cicielem domeny (poszukaj go przez whois) lub, je�li strona jest na serwerze darmowych kont (republika.pl, wp.pl, hg.pl, phg.pl itp.) skontaktuj si� z dzia�em nadu�y� firmy zarz�dzaj�cej serwerem. Pami�taj, �e Grupa phpBB nie ma �adnej kontroli i nie mo�e by� w �aden spos�b odpowiedzialna za to jak, gdzie i przez kogo u�ywane jest forum. Nie ma sensu kontaktowa� si� z Grup� phpBB w sprawach prawnych nie zwi�zanych bezpo�rednio ze stron� phpbb.com lub oprogramowaniem phpBB. Je�li napiszesz do Grupy phpBB w sprawie wykorzystania skryptu przez osoby trzecie otrzymasz prawdopodobnie zwi�z�� odpowied� lub te� nie otrzymasz jej wcale.
Powr�t do g�ry

Punkty pom�g�/pomog�a
Czym s� punkty pom�g�/pomog�a?
Punkty pom�g�/pomog�a s� form� uznania i nagrody dla u�ytkownik�w forum za po�wi�cony czas i udzielon� pomoc innym u�ytkownikom. Punkty pom�g�/pomog�a nie powinny by� w �aden spos�b egzekwowane przez u�ytkownik�w pomagaj�cych, s� one dobrowolnym gestem. Sytuacja w jakiej mo�na dawa� punkty pom�g�/pomog�a jest najcz�ciej zale�na od regulaminu b�d� tematyki forum.
Powr�t do g�ry
Kto mo�e dawa� punkty pom�g�/pomog�a?
Punkty pom�g�/pomog�a mo�e da� tylko i wy��cznie autor tematu (u�ytkownik, kt�ry za�o�y� temat) w obr�bie tego tematu.
Powr�t do g�ry
Dlaczego na niekt�rych forach pod moim avatarem nie s� wy�wietlane punkty pom�g�/pomog�a?
Punkty pom�g�/pomog�a s� wy�wietlane tylko w tych kategoriach, forach i subforach, w kt�rych jest mo�liwo�� wystawiania punkt�w. Je�eli w widoku tematu pod swoim avatarem nie widzisz informacji o ilo�ci posiadanych punkt�w pom�g�/pomog�a oznacza to, �e w tym miejscu administrator zabroni� wystawiania punkt�w pom�g�/pomog�a. Punkty pom�g�/pomog�� nie s� wy�wietlane u u�ytkownik�w, kt�rzy nie maj� na swoim koncie co najmniej jednego punktu.
Powr�t do g�ry
Jak mog� sprawdzi� liczb� i inne informacje zwi�zane z punktami, kt�re posiadam ja i inni u�ytkownicy?
Liczba posiadanych punkt�w pom�g�/pomog�a jest wy�wietlana w widoku tematu pod avatarem u�ytkownika. Aby uzyska� szczeg�owe informacje odno�nie temat�w i post�w, w kt�rych u�ytkownik otrzyma� punkty nale�y przej�� do profilu u�ytkownika i klikn�� na liczb� punkt�w. Podobnie ka�dy temat i post, w kt�rym zosta� wystawiony punkt pom�g�/pomog�a jest wyr�niony spo�r�d innych temat�w i post�w. Wykaz najcz�ciej pomagaj�cych os�b znajduje si� te� w og�lnych statystykach forum.
Powr�t do g�ry
W jaki spos�b mog� da� u�ytkownikowi punkt pom�g�/pomog�a?
Jako autor tematu widzisz pod postem ka�dego u�ytkownika ikonk� z napisem 'Pom�g�', wystarczy na ni� klikn�� i potwierdzi� wystawienie punktu. Pami�taj aby klikn�� na 'Pom�g�' pod tym postem, w kt�rym osoba Ci pomog�a.
Powr�t do g�ry
Ile mog� wystawi� punkt�w w jednym temacie?
Nie ma ograniczenia co do ilo�ci wystawionych punkt�w, jednak nale�y punkty wystawia� tylko i wy��cznie osobom, kt�re pomocy udzieli�y!
Powr�t do g�ry

Ostrze�enia - system kar dla u�ytkownik�w
Czym s� ostrze�enia?
Ostrze�enia s� form� kary dla u�ytkownik�w, kt�rzy nie stosuj� si� do og�lno przyj�tych zasad na forum. Najcz�ciej dotyczy to �amania regulaminu.
Powr�t do g�ry
Kto mo�e dawa� i usuwa� ostrze�enia?
Ostrze�enia s� wystawiane przez administratora forum. Tak� mo�liwo�� mog� mie� r�wnie� inne osoby odpowiedzialne za forum, np. moderatorzy.
Powr�t do g�ry
Co oznaczaj� warto�ci ostrze�e� (np. 1/3/6)?
Warto�� ostrze�enia jest odzwierciedleniem restrykcji na�o�onej na upomnianego u�ytkownika. W zale�no�ci od liczby posiadanych ostrze�e� u�ytkownik mo�e zosta� pozbawiony mo�liwo�ci wypowiadania si� lub wej�cia na forum. Ostateczn� kar� dla uci��liwego u�ytkownika mo�e by� ban. Przedzia� liczbowy ostrze�e� ustala administrator, podobnie jak czas jego trwania. Przyk�ad: 1/3/6 oznacza, �e u�ytkownik ma 1 ostrze�enie na swoim koncie, zablokowanie mo�liwo�ci pisania post�w po warto�ci ostrze�e�: 3, zablokowanie mo�liwo�ci wej�cia na forum po warto�ci ostrze�e�: 6.

Powr�t do g�ry
Jak sprawdzi� kto i dlaczego da� mi ostrze�enie?
Wystarczy wej�� do widoku swojego profilu i klikn�� na liczb� odzwierciedlaj�c� warto�� otrzymanego ostrze�enia. Wy�wietli si� tabelka z informacjami na temat warto�ci, daty i powodu otrzymania ostrze�enia. Je�eli nie ma informacji na temat osoby, kt�ra wystawi�a ostrze�enie oznacza to, �e administrator forum wy��czy� t� mo�liwo��. Informacje o ostrze�eniach mog� znajdowa� si� te� pod avatarem u�ytkownika przy jego po�cie.
Powr�t do g�ry
Czy jest mo�liwo�� reklamacji?
Je�eli uwa�asz, �e nies�usznie dosta�e� ostrze�enie zawsze mo�esz spr�bowa� si� odwo�a�. Prawie na ka�dym forum jest miejsce gdzie rozmawia si� na tematy dotycz�ce spraw forum.
Powr�t do g�ry

Za��czniki
W jaki spos�b mog� doda� za��czniki?
Za��cznik mo�esz doda� wtedy kiedy piszesz nowego posta. Powiniene� widzie� Za��cz plik pod polem na pisanie posta. Je�li nie chcesz za��cza� pliku do tego postu, pozostaw to pole puste. Kiedy klikniesz na guzik Przegl�daj... otworzy si� standardowe okno dialogowe twojego systemu s�u��ce do przegladania plik�w. Wybierz plik, kt�ry chcesz doda� do postu, zaznacz go i kliknij OK, Otw�rz lub klikaj�c na niego dwa razy. Dodasz w ten spos�b link do liku na twoim komputerze. Je�li zdecydujesz si� na wpisanie komentarza w polu Komentarz za��cznika komentarz ten stanie si� linkiem do za��cznika. Je�eli masz odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora forum, b�dziesz m�g� doda� kilka za��cznik�w do jednego postu w ten sam spos�b dop�ki nie przekroczysz maksymalnej ilo�ci za��cznik�w.

Administrator forum ustawia limity dotycz�ce wielko�ci za�anczanych plik�w, rodzaju rozszerze� oraz innch ustawie� dotycz�cych za��cznik�w na forum. Pami�taj, �e twoim obowi�zkiem jest dba� o legalno�� za�anczanych plik�w. W przypadku, gdy obs�uga znajdzie pliki naruszaj�ce prawo b�d� prawa autorskie mo�e usun�� za��czniki bez twojej wiedzy.

Pami�taj, �e obs�uga forum nie odpowiada za stracone dane.
Powr�t do g�ry
W jaki spos�b mog� doda� za��cznik po napisaniu postu?
W celu dodania za��cznika do instniej�cego ju� twojego postu, zacznij go edytowa�. Post�puj zgodnie z krokami dotycz�cymi za�anczania plik�w a nast�pnie kliknij Wy�lij by w po�cie pojawi� si� za��cznik.
Powr�t do g�ry
W jaki spos�b skasowa� za��cznik?
W celu skasowania za��cznika b�dziesz musia� edytowa� sw�j post a nast�pnie klikn�� na Usu� za��cznik obok za��cznika, kt�ry chcesz skasowa�. Za��cznik zostanie skasowany wtedy kiedy naci�niesz Wy�lij w celu zako�cenia edycji postu.
Powr�t do g�ry
W jaki spos�b mog� zaktualizowa� komentarz?
Aby zaktualizowa� komentarz, musisz edytowa� sw�j post a nast�pnie zaktualzowa� tekst w polu Komentarz za��cznika i klin�� na Aktualizuj Komentarz obok komentarza, kt�ry chcesz zaktualizowa� w polu Za��cz plik. Komentarz zostanie zaktualizowany wtedy kiedy naci�niesz Wy�lij w celu zako�cenia edycji postu.
Powr�t do g�ry
Dlaczego m�j za��cznik nie jest widoczny w po�cie?
Najprawdopodobniej plik zosta� skasowany przez obs�ug� forum poniewa� �ama� on regulamin danego forum lub rozszerzenie pliku za��cznika nie jest ju� dozwolone na forum.
Powr�t do g�ry
Dlaczego nie mog� dodawa� za��cznik�w?
Najprawdopodobniej nie masz uprawnie� do dodawania plik�w na danym forum lub przekroczy�e� limit dodanych za��cznik�w. Wi�cej informacji mo�esz uzyska� u obs�ugi forum.
Powr�t do g�ry
Mam odpowiednie uprawnienia a mimo to nie mog� doda� za��cznika.
Najprawdopodobniej Administrator forum ustawi� limit wielko�ci jednego pliku lub jego rozszerzenia. Sprawd� jaki b��d generuje forum przy pr�bie wys�ania za��cznika.
Powr�t do g�ry
Dlaczego nie mog� skasowa� za��cznik�w?
Najprawdopodobniej nie masz takich praw by kasowa� za��czniki na danym forum. Je�eli czujesz, �e powiniene� je kasowa�, zg�o� si� do administratora forum.
Powr�t do g�ry
Dlaczego nie mog� �ci�ga�/oglada� za��cznik�w?
Na niekt�rych forach dost�p do za��cznik�w maj� u�ytkownicy lub grupy u�ytkownik�w o specjalnych do tego prawach. Skontaktuj si� z obs�ug� forum w celu dowiedzenia si� wi�cej na temat mo�liwo�ci ogl�dania za��cznik�w.
Powr�t do g�ry
Co powinienem zrobi� je�li znajd� nielegalny za��cznik?
Powiniene� jak naszybciej napisa� o tym administratorowi forum. Je�eli nie wiesz kto jest administratorem forum, to skontaktuj si�, z kt�rym� z moderator�w. Je�eli nie dostajesz odpowiedzi to skontaktuj si� z w�a�cicielem domeny lub serwera.
Powr�t do g�rySkocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Sk�rka: Webdigital.pl / Kodowanie: www.DuDeStudio.pl
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapyta� do SQL: 5